Общи условия

Полезна информация

Пример за бърз кредит на месечни вноски: При усвоен кредит на месечни вноски за сумата от 500 лв. и срок 6 месеца, годишния процент на разходите (ГПР) е 47,86%. При обща вноска от 88,65 лв., общата сума за връщане е 531,90 лв. Максималното ГПР е 49,99%. Срокът на изплащане е от 3 до 12 месеца. За суми от 200 лв. до 3000 лв.
* Този пример важи при покриване на условията, определени от Фреш Кредит ЕООД

Пример за бърз кредит на седмични вноски: При усвоен кредит на седмични вноски за сумата от 500 лв. и срок 24 седмици, годишния процент на разходите (ГПР) е 47,58%. При обща вноска от 22,84 лв., общата сума за връщане е 548,16 лв. Максималното ГПР е 49,99%. Срокът на изплащане е от 9 до 36 седмици. За суми от 200 лв. до 1500 лв.
* Този пример важи при покриване на условията, определени от Фреш Кредит ЕООД

Допълнителни документи:

Общи условия

Чл. 1. Тези общи условия към Договора за потребителски кредит уреждат реда и условията, при които “Фреш кредит” ЕООД, с ЕИК 203495900, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.161 - партер, предоставя на лице, което отговаря на неговите изисквания „Кредитополучател”), средства в български левове (Кредит), както и реда, сроковете и условията, при които Кредитополучателят е длъжен да върне получените от Кредитодателя суми, ведно с начислените лихви, неустойки и други разходи които са дължими, съгласно Договора за потребителски кредит, както и регламентира някои общи правила в отношенията между страните по повод на сключен между тях Договор за допълнителни услуги (ако такъв е сключен) към Договора за потребителски кредит.

Чл. 2. За да получи потребителски кредит, Кредитополучателят попълва Искане за кредит, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност, месторабота, доход, разходи, данни на лице за контакт и/или поръчител и/или солидарен длъжник (ако има такива). Дружеството има право да изисква и допълнителни данни при необходимост. Дружеството има право да позвъни на посочените в Искането телефони и да уточни представените от Кредитополучателя данни.

Чл. 3. Посоченият кредит се отпуска на Кредитополучателя на базата на анализа на декларираните факти и обстоятелствата по настоящия договор към момента на подаване на искането за отпускане на кредит. В случай че Дружеството вземе решение да откаже отпускането на кредит на клиента, то представител на “Фреш кредит” ЕООД следва да го уведоми за отказа, но без да е длъжен да се обосновава пред клиента.

Чл. 4. Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на „Фреш кредит“ ЕООД данни и документи.

Чл. 5. В зависимост от резултатите от анализа на данните, предоставени от Кредитополучателя, Кредитодателят предоставя Кредита, предмет на настоящия договор, след одобрението на искането за потребителски кредит.

Чл. 6. Предоставянето на сумата по предходния член съставлява изпълнението на задълженията на Кредитодателя да предостави на Кредитополучателя кредита, предмет на Договора за потребителски кредит и създава задължение за Кредитополучателя да заплати на Кредитодателя седмичните/месечните погасителни вноски, указани по размер, по брой и по седмичен/месечен ден за плащане, посочени в Договора за потребителски кредит, или в приложения към същия договор погасителен план. Седмичните/месечните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по кредита, определената лихва и дължима неустойка по т. 2.12, ако има такава.

Чл. 7. Кредитополучателят потвърждава, (1) че е бил надлежно уведомен за всички клаузи на Договора за потребителски кредит; (2) че предварително му е била представена необходимата информация относно договора, (3) същият е прочел внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за потребителски кредит и настоящите Общи условия, които са приложими към него и е положил собственоръчно три имена и подпис под тях (4), че е запознат с обстоятелството, че подписването на Договора за потребителски кредит води до неговото встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора и настоящите общи условия, както и (5) че е съгласен да бъде обвързан с техните разпоредби в случай, че му бъде предоставен кредит.

Чл. 8. Кредитополучателят дава изричното си съгласие Кредитодателят да проверява по всяко време, по начин, по който намери за подходящ, верността за всички обстоятелства или данни, декларирани от него в случаите, когато прецени това за необходимо. Кредитодателят може да предоставя при условията за конфиденциалност достъп до същата информация на свои служители или изпълнители, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор или които подпомагат дейността на Кредитодателя.

Чл. 9. С полагането на подписа си Кредитополучателят дава изричното си съгласие, по смисъла на чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), личните му данни, които е предоставил на Кредитодателя или до които последният е получил достъп, да бъдат обработвани и съхранявани за неопределен срок. Личните данни ще се обработват и съхраняват както във връзка със сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит, така и за други законни цели, включително, но не само с цел: (1) изпращане на уведомления и рекламни материали за провеждани промоции и подобни инициативи; (2) извършване на директен маркетинг, предлагане на Кредитополучателя в бъдеще на стоки или услуги на Кредитодателя или на трети лица по пощата, чрез телефон, чрез изпращане на кратко телефонно съобщение (SMS) или по друг директен начин; (3) предоставянето им от Кредитодателя на трети лица с цел създаване и поддържане на бази данни за кредитен рейтинг на кредитополучатели или за информационни цели; (4) извършване на пазарни проучвания или за отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Кредитодателя дейност; (5) прехвърляне от Кредитодателя на негови вземания срещу Кредитополучателя от Договора за потребителски кредит; (6) извършване на различни изчисления от статистически цели и за целите на управление на риска. Горното съгласие за обработване на лични данни важи и в случаи, че Кредитодателя не одобри искания кредит и съответно не подпише Договор за потребителски кредит с Кредитополучателя.

Чл. 10. Кредитополучателят заявява, че е предоставил личните данни на „Лицето за контакт/Партньор“, а именно: три имена, ЕГН, телефон, настоящ адрес, месторабота, длъжност и служебен телефон, след като е получил от него изричното му съгласие, при спазване на чл. 4, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от “Фреш кредит” ЕООД с цел предварителна проверка на кредитоспособността на Кредитополучателя с оглед евентуалното сключване на договор за потребителски кредит и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на договора. Кредитополучателят декларира, че Лицето за контакт/Партньор е уведомено лично от него, че личните му данни ще бъдат използвани само за посочените цели и че няма да бъдат разкривани на други лица, както и че „Лицето за контакт/Партньор“ е предоставило доброволно личните си данни и му е известно, че във всеки един момент Кредитодателят има право на достъп до тях, и е информирано, че може да осъществи тези си права по реда на чл. 28а – чл. 34 от ЗЗЛД. Кредитополучателят заявява, че му е известна отговорността в случай, че заявените от него обстоятелства по тази алинея са неверни.

Чл. 11. С подписа си Кредитополучателят: (1) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (2) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Кредитодателя да извърши всякакви проверки, по своя преценка, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително, но не само отнасящи се до имотното му състояние, семейно положение, изрядност по отношение на кредитори и др. Проверките по предходното изречение се отнасят до Националния осигурителен институт, органите по приходите, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Кредитополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Кредитополучателя. Кредитодателят има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на Кредитополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а също така и издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения със Кредитополучателя; (3), потвърждава, че е запознат с информацията по чл. 19 от ЗЗЛД, както и че е запознат с целите на събирането и обработването наличните му данни, както и с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; (4) потвърждава, че е информиран за правото му на достъп и правото му да коригира събраните данни, както и с правата, които има съгласно чл. 34а и следв. от ЗЗЛД., (5) потвърждава, че е прочел Договора за кредит, Договора за допълнителни услуги (ако такива са поискани и такъв Договор е изготвен) и настоящите общи условия преди тяхното подписване, че разбира всички техни разпоредби и подписването им е акт на неговата свободна воля, както и, че този договор не е сключен под натиск или заплашване; (6) потвърждава, че е запознат с одобрената и действаща Тарифа за допълнителни услуги на кредитодателя и заявява че желае да получава и заплаща същите услуги при наличието на сключен договор за допълнителни услуги, в т.ч. и за услуги, които са въведени (или стойността им е изменена) и предоставяни след датата на подписване на договора за допълнителни услуги чрез изменение и/или допълнение на Тарифата.

Чл. 12. С полагането на подписа си, Кредитополучателят заявява, че преди сключването на Договора за потребителски кредит е бил информиран за правото си:

  • т.1. да се откаже от Договора и да върне получения кредит на Кредитодателя в срок до 14 дни, считано от датата на получаването му;
  • т.2. да получава безплатна справка и погасителен план за оставащите вноски – в 7-дневен срок след депозиране пред кредитополучателя на писмено искане по образец;
  • т.3. да получи рефинансиране на кредита чрез нов кредит от кредитодателя, ако отговаря на условията за същото, като в такива случаи кредитодателя има право да събира еднократни такси за допълнителни услуги, в т.ч. и за разглеждане на искането.

Чл. 13. Кредитополучателят дава изричното си съгласие, в случай на неизпълнение от негова страна по която и да е точка от Договора за потребителски кредит, Кредитодателят да предприеме спрямо него няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (1) да уведоми за неизпълнението на Кредитополучателя всички негови търговски партньори и обслужващи банки, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Кредитополучателя; (2) да включи некоректния Кредитополучател в съответните списъци и база – данни за фирми и частни лица, които са ненадеждни и некоректни контрагенти; (3) да подаде информация за неизпълнението на Кредитополучателя до лица и организации, в които последният е нает по трудови или граждански договори; (4) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Кредитополучателя по реда на ГПК. В последния случай Кредитополучателят заплаща и деловодни разноски (включително адвокатски хонорари), направени от Кредитодателя, чиито размер заедно с размера на натрупаните лихви на забава в отделни случаи може да надхвърли размера на главницата на задължението му; (5) да получава телефонни обаждания и съобщения (SMS) на упоменатите от него телефони, с които да му се напомня, че има просрочени вноски, както и по този начин да бъде уведомяван за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията му по всякакви договори с Кредитодателя, в т.ч. и Договор/и за допълнителни услуги; (6) при забава в плащането с над 20 дни да бъдат залепени стикери, с които се уведомява, че Кредитополучателят е длъжник на Кредитодателя, като тези стикери се поставят и лепят на видно място, включително на входните врати на жилището на Кредитополучателя; (7) да бъде посетен на работното място, на домашен адрес или на друг посочен в Искането за кредит адрес.

Чл. 14. При забава на плащането на вноската с над 7 (седем) дни от падежната дата, или при непредоставяне в срок на застрахователни полици, както и в случай, че Кредитодателят установи, че предоставената от страна на Кредитополучателя информация е невярна или неточна и не отразява действителното фактическо положение, има право да обяви кредита за предсрочно изискуем, в т.ч. и чрез съобщение по имейл. При обявена предсрочна изискуемост Кредитополучателя дължи цялата дължима главница, цялата първоначално договорена лихва за целия период на действие на договора, както и дължимите до момента на обявяване на предсрочна изискуемост на кредита неустойки и/обезщетения за забава.

Чл. 15. Редът за разпределение на плащанията към Кредитодателя, които не са достатъчни да покрият непогасените задължения на Кредитополучателя, е както следва: 1) Задължения по други договори с Кредитодателя, различни от Договора за потребителски кредит (договори за допълнителни услуги), след което 2) Задълженията по Договор за потребителски кредит, като по този договор поредността за погасяване е 2.1) неустойка (ако има такава), 2.2) законна лихва за забава, 2.3) лихва; 2.4) обезщетение в случай на пълно предсрочно погасяване, 2.5) главница.

Чл. 16. Кредитополучателят е уведомен и дава съгласието си за това, че Кредитодателят може незабавно след сключване на Договора или по всяко друго време да прехвърли правата (в т.ч. и чрез договор за цесия по реда на чл.99 от ЗЗД) и/или задълженията си (в т.ч. чрез договор за заместване, без или със новация) по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Кредитополучателя. Прехвърлянето на права и/или задължения по Договора за потребителски кредит на друго лице поражда действие спрямо Кредитополучателя в момента на уведомяването му за това.

Чл. 17. Клиентът няма право да прехвърля на трети лица задълженията си, възникващи по този договор за кредит без изричното съгласие на “Фреш кредит” ЕООД.

Чл. 18. Всички съобщения и изявления на Кредитодателя, отправени към Кредитополучателя, се считат за получени и узнати от Кредитополучателя, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно по факс или на e-mail адрес, или съобщени по телефон, посочени в Искането за кредит. Кредитополучателят е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид Кредитодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора за потребителски кредит, в т.ч.: за промяна в постоянния или настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, изменения на трудовия договор и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Кредитодателя на последно декларирания от Кредитополучателя адрес и телефон/и, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес/телефон е променен и отразен в публичен регистър, но Кредитополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Кредитодателя за новия си адрес.

Чл. 19. Заемната сума, уговорена в Договора за потребителски кредит, се предава в собственост на Кредитополучателя в български левове при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95583 лв. Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят да дължи на Кредитодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

Чл. 20. Действието на Договора за потребителски кредит се прекратява с пълното погасяване на задължението на Кредитополучателя към Кредитодателя, съгласно Договора за потребителски кредит.

Чл. 21. Договорът за потребителски кредит влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него. Той може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид.

Чл. 22. Всички спорове между страните във връзка с или по повод изпълнението на сключен между тях, въз основа на настоящите Общи условия, договор за потребителски кредит, ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимно съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване, по избор на Кредитодателя, пред компетентния български съд или пред някой от следните арбитражни съдилища (също по избор само на Кредитодателя), съобразно правилника им, а именно: (1) Арбитражния съд за търговски спорове гр. Бургас, (2) Арбитражен съд при Стопанска асоциация, гр. Пловдив, (3) Арбитражен съд Бургас при Сдружение "ППМ" гр. София, (4) Арбитражен съд към Сдружение на добрите адвокатски практики.

Чл. 23.При противоречие между клаузи от Договора за потребителски кредит с настоящите Общи условия, се прилагат клаузите на Договора, като Общите условия се прилагат едновременно с останалите, непротиворечащи клаузи на Договора.